Historical Marker


temple,synagogue,shalom,shabbat,hannuka,challah,purim,passover,sukkot,shavout,rosh hashannah temple,synagogue,shalom,shabbat,hannuka,challah,purim,passover,sukkot,shavout,rosh hashannah

 

Home